Kummerċ

Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali tal-Bejgħ

1. Applikazzjoni tat-termini.Il-kuntratt (Kuntratt) bejn il-Bejjiegħ u x-Xerrej għall-bejgħ ta’ oġġetti (Oġġetti) u/jew servizzi (Servizzi) li għandhom jiġu forniti mill-Bejjiegħ għandu jkun fuq dawn il-kundizzjonijiet bl-esklużjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha (inkluż kwalunkwe termini/kundizzjonijiet li Ix-xerrej għandu l-għan li japplika taħt kwalunkwe ordni ta’ xiri, konferma ta’ ordni, speċifikazzjoni jew dokument ieħor).Dawn il-kundizzjonijiet japplikaw għall-bejgħ kollu tal-Bejjiegħ u kwalunkwe varjazzjoni hawnhekk m'għandu jkollha l-ebda effett sakemm ma jkunx miftiehem espressament bil-miktub u ffirmat minn uffiċjal tal-Bejjiegħ.Kull ordni jew aċċettazzjoni ta' kwotazzjoni għal Oġġetti jew Servizzi mix-Xerrej għandha titqies bħala offerta mix-Xerrej biex tixtri Oġġetti u/jew Servizzi soġġetti għal dawn il-kundizzjonijiet.Kwalunkwe kwotazzjoni tingħata fuq il-bażi li l-ebda Kuntratt m'għandu jidħol fis-seħħ sakemm il-Bejjiegħ jibgħat konferma tal-ordni lix-Xerrej.

2. Deskrizzjoni.Il-kwantità/deskrizzjoni tal-Oġġetti/Servizzi għandha tkun kif stipulata fir-rikonoxximent tal-Bejjiegħ.Il-kampjuni, tpinġijiet, materja deskrittiva, speċifikazzjonijiet u reklamar kollha maħruġa mill-Bejjiegħ fil-katalgi/fuljetti tiegħu jew mod ieħor m'għandhomx jiffurmaw parti mill-Kuntratt.Dan mhuwiex bejgħ b'kampjun.

3. Kunsinna:Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub mill-Bejjiegħ, il-kunsinna tal-Oġġetti għandha ssir fil-post tan-negozju tal-Bejjiegħ.Is-servizzi għandhom jiġu pprovduti f'tali post(i) speċifikat(i) fil-kwotazzjoni tal-Bejjiegħ.Ix-xerrej għandu jieħu l-kunsinna tal-Oġġetti fi żmien 10 ijiem minn meta l-Bejjiegħ jagħtih avviż li l-Oġġetti huma lesti għall-kunsinna.Kwalunkwe data speċifikata mill-Bejjiegħ għall-kunsinna tal-Oġġetti jew it-twettiq tas-Servizzi hija maħsuba biex tkun stima u l-ħin għall-kunsinna m'għandux isir essenzjali b'avviż.Jekk l-ebda data ma tkun hekk speċifikata, il-kunsinna/prestazzjoni għandha ssir fi żmien raġonevoli.Suġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan, il-Bejjiegħ m’għandux ikun responsabbli għal xi telf dirett, indirett jew konsegwenzjali (it-tliet termini tagħhom jinkludu, mingħajr limitazzjoni, telf ekonomiku pur, telf ta’ profitti, telf ta’ negozju, tnaqqis ta’ avvjament u telf simili) , spejjeż, danni, ħlasijiet jew spejjeż ikkawżati direttament jew indirettament minn kwalunkwe dewmien fil-kunsinna ta 'Oġġetti jew Servizzi (anke jekk ikkawżat minn negliġenza tal-Bejjiegħ), u lanqas m'għandu xi dewmien jintitola lix-Xerrej biex itemm jew jirrevoka l-Kuntratt sakemm tali dewmien ma jaqbiżx 180 jum.Jekk għal xi raġuni, ix-Xerrej jonqos milli jaċċetta l-kunsinna tal-Oġġetti meta jkun lest, jew il-Bejjiegħ ma jkunx jista’ jikkunsinna l-Oġġetti fil-ħin minħabba li x-Xerrej ma jkunx ipprovda struzzjonijiet, dokumenti, liċenzji jew awtorizzazzjonijiet xierqa:

(i) Ir-riskju fl-Oġġetti għandu jgħaddi lix-Xerrej;

(ii) Il-merkanzija għandha titqies li ġiet ikkunsinnata;u

(iii) Il-Bejjiegħ jista' jaħżen l-Oġġetti sal-kunsinna, u b'hekk ix-Xerrej ikun responsabbli għall-ispejjeż kollha relatati.Il-kwantità ta' kwalunkwe kunsinna ta' Oġġetti kif irreġistrata mill-Bejjiegħ meta tintbagħat mill-post tan-negozju tal-Bejjiegħ għandha tkun evidenza konklussiva tal-kwantità riċevuta mix-Xerrej mal-kunsinna, sakemm ix-Xerrej ma jistax jipprovdi evidenza konklużiva li tipprova l-kuntrarju.Ix-xerrej għandu jipprovdi lill-Bejjiegħ fil-ħin u mingħajr ħlas aċċess għall-faċilitajiet tiegħu kif meħtieġ mill-Bejjiegħ biex iwettaq is-Servizzi, u jinforma lill-Bejjiegħ bir-regoli kollha tas-saħħa/sigurtà u r-rekwiżiti tas-sigurtà.Ix-xerrej għandu wkoll jikseb u jżomm il-liċenzji/kunsensi kollha u jikkonforma mal-leġiżlazzjoni kollha fir-rigward tas-Servizzi.Jekk il-prestazzjoni tal-Bejjiegħa tas-Servizzi tiġi pprevenuta/ittardjata minn kwalunkwe att/ommissjoni tax-Xerrej, ix-Xerrej għandu jħallas lill-Bejjiegħ l-ispejjeż kollha mġarrba mill-Bejjiegħ.

4. Riskju/titolu.L-oġġetti huma fir-riskju tax-Xerrej mill-ħin tal-kunsinna.Id-dritt tax-xerrej għall-pussess tal-Oġġetti għandu jintemm immedjatament jekk:

(i) Ix-xerrej ikollu ordni ta’ falliment magħmul kontrih jew jagħmel arranġament jew kompożizzjoni mal-kredituri tiegħu, jew inkella jieħu l-benefiċċju ta’ kwalunkwe dispożizzjoni statutorja li għalissa tkun fis-seħħ għall-ħelsien ta’ debituri insolventi, jew (li tkun korp korporattiv) issejjaħ laqgħa tal-kredituri (kemm jekk formali jew informali), jew tidħol f'likwidazzjoni (sew jekk volontarja jew obbligatorja), ħlief likwidazzjoni volontarja solvent għall-iskop biss ta' rikostruzzjoni jew amalgamazzjoni, jew ikollu riċevitur u/jew maniġer, amministratur jew riċevitur amministrattiv maħtur mill-impriża tiegħu jew kwalunkwe parti minnha, jew dokumenti jiġu ppreżentati lill-qorti għall-ħatra ta’ amministratur tax-Xerrej jew avviż ta’ intenzjoni li jinħatar amministratur jingħata mix-Xerrej jew id-diretturi tiegħu jew minn detentur ta’ ħlas varjabbli kwalifikanti (kif definit f’ Liġi tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar il-Falliment tal-Intrapriżi 2006), jew tkun għaddiet riżoluzzjoni jew tiġi ppreżentata petizzjoni lil xi qorti għall-istralċ tax-Xerrej jew għall-għoti ta’ ordni amministrattiva fir-rigward tax-Xerrej, jew jinbdew xi proċedimenti relatati mal-insolvenza jew insolvenza possibbli tax-Xerrej;jew

(ii) Ix-Xerrej isofri jew iħalli kwalunkwe eżekuzzjoni, sew jekk legali jew ġusta, li tiġi imposta fuq il-proprjetà tiegħu jew miksuba kontrih, jew jonqos milli josserva jew iwettaq xi obbligi tiegħu taħt il-Kuntratt jew kwalunkwe kuntratt ieħor bejn il-Bejjiegħ u x-Xerrej, jew ma jistax iħallas id-djun tiegħu fit-tifsira tal-Liġi tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar il-Falliment tal-Intrapriżi 2006 jew ix-Xerrej jieqaf jinnegozja;jew

(iii) Ix-Xerrej jimpenja jew b'xi mod jiċċarġja xi Oġġetti.Il-Bejjiegħ għandu jkun intitolat li jirkupra l-ħlas għall-Oġġetti minkejja li s-sjieda ta' kwalunkwe Oġġetti ma tkunx għaddiet mill-Bejjiegħ.Filwaqt li kwalunkwe ħlas għall-Oġġetti jibqa' pendenti, il-Bejjiegħ jista' jeħtieġ ir-ritorn tal-Oġġetti.Fejn l-Oġġetti ma jiġux ritornati fi żmien raġonevoli, ix-Xerrej jagħti lill-Bejjiegħ liċenzja irrevokabbli fi kwalunkwe ħin biex jidħol fi kwalunkwe post fejn il-Merkanzija tkun jew tista’ tinħażen sabiex jispezzjonahom, jew, fejn id-dritt tax-Xerrej għall-pussess ikun intemm, biex jirkuprahom, u li jaqtgħu l-Oġġetti fejn huma mwaħħla jew konnessi ma 'oġġett ieħor mingħajr ma jkunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara kkawżata.Kwalunkwe ritorn jew irkupru bħal dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu kontinwu tax-Xerrej li jixtri Oġġetti skont il-Kuntratt.Fejn il-Bejjiegħ ma jkunx jista' jiddetermina jekk xi merkanzija hijiex l-Oġġetti li fir-rigward tagħha jkun intemm id-dritt tal-pussess tax-Xerrej, ix-Xerrej għandu jitqies li biegħ il-Oġġetti kollha tat-tip mibjugħa mill-Bejjiegħ lix-Xerrej fl-ordni li fiha ġew fatturati lix-Xerrej. .Mat-terminazzjoni tal-Kuntratt, tkun xi tkun il-kawża, id-drittijiet tal-Bejjiegħ (iżda mhux tax-Xerrej) li jinsabu f'din it-Taqsima 4 għandhom jibqgħu fis-seħħ.

Bejgħ

5.Prezz.Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor bil-miktub mill-Bejjiegħ, il-prezz għall-Oġġetti għandu jkun il-prezz stabbilit fil-lista tal-prezzijiet tal-Bejjiegħa ppubblikata fid-data tal-kunsinna/konsenja meqjusa u l-prezz għas-Servizzi għandu jkun fuq bażi ta’ ħin u materjali kkalkulat skont il-Bejjiegħ. rati standard ta' ħlas ta' kuljum.Dan il-prezz għandu jkun eskluż minn kwalunkwe taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u l-ispejjeż/imposti kollha fir-rigward tal-ippakkjar, it-tagħbija, il-ħatt, il-ġarr u l-assigurazzjoni, li x-xerrej ikun obbligat iħallas.Il-bejjiegħ jirriserva d-dritt, billi jagħti avviż lix-Xerrej fi kwalunkwe ħin qabel il-kunsinna, li jżid il-prezz tal-Oġġetti/Servizzi biex jirrifletti żieda fl-ispiża għall-Bejjiegħ minħabba kwalunkwe fattur lil hinn mill-kontroll tal-Bejjiegħ (bħal, mingħajr limitazzjoni, ċaqliq tal-kambju barrani , regolamentazzjoni tal-munita, alterazzjoni tad-dazji, żieda sinifikanti fl-ispiża tax-xogħol, materjali jew spejjeż oħra tal-manifattura), bidla fid-dati tal-kunsinna, kwantitajiet jew speċifikazzjoni tal-Oġġetti li għandhom jintalbu mix-Xerrej, jew kwalunkwe dewmien ikkawżat mill-istruzzjonijiet tax-Xerrej , jew nuqqas tax-Xerrej li jagħti lill-Bejjiegħ informazzjoni/struzzjonijiet adegwati.

6. Ħlas.Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor bil-miktub mill-Bejjiegħ, il-ħlas tal-prezz għall-Oġġetti/Servizzi għandu jkun dovut f'liri sterlina għal dan li ġej: 30% bl-ordni;60% mhux inqas minn 7 ijiem qabel il-kunsinna/prestazzjoni;u bilanċ ta '10% fi żmien 30 jum mid-data tal-kunsinna/prestazzjoni.Iż-żmien għall-ħlas għandu jkun essenzjali.L-ebda ħlas ma għandu jitqies riċevut sakemm il-Bejjiegħ ikun irċieva fondi kklerjati.Il-prezz kollu tax-xiri (inkluża l-VAT, kif xieraq) għandu jitħallas kif imsemmi qabel, minkejja l-fatt li Servizzi anċillari jew relatati magħhom jibqgħu pendenti.Minkejja dak li ntqal hawn fuq, il-ħlasijiet kollha għandhom isiru dovuti immedjatament mat-terminazzjoni tal-Kuntratt.Ix-xerrej għandu jagħmel il-ħlasijiet kollha dovuti kollha mingħajr tnaqqis kemm jekk permezz ta' tpaċija, kontrotalba, skont, tnaqqis jew mod ieħor.Jekk ix-Xerrej jonqos milli jħallas lill-Bejjiegħ xi somma dovuta, il-Bejjiegħ għandu jkun intitolat għalih

(i) jimponu imgħax fuq tali somma mid-data dovuta għall-ħlas b'rata ta' kull xahar komposta ekwivalenti għal 3% sakemm isir il-ħlas, sew qabel jew wara kwalunkwe sentenza [Il-Bejjiegħ jirriserva d-dritt li jitlob l-imgħax];

(ii) tissospendi t-twettiq tas-Servizzi jew il-provvista ta' Oġġetti u/jew

(iii) ittemm il-Kuntratt mingħajr avviż

7. Garanzija.Il-bejjiegħ għandu jagħmel sforzi raġonevoli biex jipprovdi s-Servizzi skont l-aspetti materjali kollha mal-kwotazzjoni tiegħu.Il-bejjiegħ jiggarantixxi li għal 12-il xahar mid-data tal-kunsinna, il-Oġġetti għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Kuntratt.Il-bejjiegħ m'għandux ikun responsabbli għal ksur tal-garanzija fir-rigward tal-Oġġetti sakemm:

(i) Ix-Xerrej jagħti avviż bil-miktub tad-difett lill-Bejjiegħ, u, jekk id-difett ikun riżultat ta’ ħsara fit-transitu lit-trasportatur, fi żmien 10 ijiem mill-ħin meta x-Xerrej jiskopri jew imissu skopra d-difett;u

(ii) Il-Bejjiegħ jingħata opportunità raġonevoli wara li jirċievi l-avviż biex jeżamina tali Oġġetti u x-Xerrej (jekk mitlub jagħmel dan mill-Bejjiegħ) jirritorna tali Oġġetti fil-post tan-negozju tal-Bejjiegħ bi spiża tax-Xerrej;u

(iii) Ix-Xerrej jipprovdi lill-Bejjiegħ id-dettalji kollha tad-difett allegat.

Il-bejjiegħ barra minn hekk m'għandux ikun responsabbli għal ksur tal-garanzija jekk:

(i) Ix-Xerrej jagħmel aktar użu minn tali Oġġetti wara li jagħti tali avviż;jew

(ii) Id-difett iqum minħabba li x-Xerrej naqas milli jsegwi l-istruzzjonijiet orali jew bil-miktub tal-Bejjiegħ dwar il-ħażna, l-installazzjoni, il-kummissjonar, l-użu jew il-manutenzjoni tal-Oġġetti jew (jekk ma jkunx hemm) prattika kummerċjali tajba;jew

(iii) Ix-Xerrej jibdel jew isewwi tali Oġġetti mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-Bejjiegħ;jew

(iv) Id-difett jirriżulta minn xedd u kedd ġust.Jekk l-Oġġetti/Servizzi ma jikkonformawx mal-garanzija, il-Bejjiegħ għandu fl-għażla tiegħu jsewwi jew jissostitwixxi tali Oġġetti (jew il-parti difettuża) jew iwettaq mill-ġdid is-Servizzi jew jirrifondi l-prezz ta’ tali Oġġetti/Servizzi bir-rata tal-Kuntratt pro rata sakemm , jekk il-Bejjiegħ jitlob hekk, ix-Xerrej għandu, bi spejjeż tal-Bejjiegħ, jirritorna l-Oġġetti jew il-parti ta' tali Oġġetti li tkun difettuża lill-Bejjiegħ.Fil-każ li ma jinstab l-ebda difett, ix-Xerrej għandu jħallas lura lill-Bejjiegħ għall-ispejjeż raġonevoli mġarrba fl-investigazzjoni tad-difett allegat.Jekk il-Bejjiegħ jikkonforma mal-kundizzjonijiet fiż-żewġ sentenzi preċedenti, il-Bejjiegħ m'għandux ikollu aktar responsabbiltà għal ksur ta' garanzija fir-rigward ta' tali Oġġetti/Servizzi.

8. Limitazzjoni tar-responsabbiltà.Id-dispożizzjonijiet li ġejjin jistabbilixxu r-responsabbiltà finanzjarja kollha tal-Bejjiegħ (inkluża kwalunkwe responsabbiltà għal atti/ommissjonijiet tal-impjegati, l-aġenti u s-sottokuntratturi tiegħu) lejn ix-Xerrej fir-rigward ta’:

(i) Kwalunkwe ksur tal-Kuntratt;

(ii) Kwalunkwe użu magħmul jew bejgħ mill-ġdid mix-Xerrej ta' Oġġetti, jew ta' kwalunkwe prodott li jinkorpora Tajba;

(iii) Provvista tas-Servizzi;

(iv) Użu jew applikazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li tinsab fid-dokumentazzjoni tal-Bejjiegħ;u

(v) Kwalunkwe rappreżentazzjoni, dikjarazzjoni jew att/omissjoni ta' tort inkluż negliġenza li tirriżulta taħt jew b'rabta mal-Kuntratt.

Il-garanziji, il-kundizzjonijiet u t-termini l-oħra kollha implikati mill-istatut jew mill-liġi komuni (ħlief għall-kundizzjonijiet impliċiti mil-Liġi Kuntrattwali tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina) huma, sal-limitu massimu permess mil-liġi, esklużi mill-Kuntratt.Xejn f'dawn il-kundizzjonijiet ma jeskludi jew jillimita r-responsabbiltà tal-Bejjiegħ:

(i) Għal mewt jew korriment personali kkawżat minn negliġenza tal-Bejjiegħ;jew

(ii) Għal kwalunkwe kwistjoni li jkun illegali għall-Bejjiegħ li jeskludi jew jipprova jeskludi r-responsabbiltà tiegħu;jew

(iii) Għal frodi jew rappreżentazzjoni ħażina frawdolenti.

Suġġett għal dak li ntqal hawn fuq, ir-responsabbiltà totali tal-Bejjiegħ f'kuntratt, tort (inkluż negliġenza jew ksur tad-dmir statutorju), rappreżentazzjoni ħażina, restituzzjoni jew mod ieħor, li jirriżultaw b'konnessjoni mat-twettiq jew it-twettiq kontemplat tal-Kuntratt għandha tkun limitata għall-prezz tal-Kuntratt;u l-Bejjiegħ m'għandux ikun responsabbli lejn ix-Xerrej għal telf ta' profitt, telf ta' negozju, jew tnaqqis ta' avvjament f'kull każ kemm jekk dirett, indirett jew konsegwenzjali, jew kwalunkwe pretensjoni għal kumpens konsegwenzjali ikun x'ikun (ikun xi jkun ikkawżat) li jirriżulta minn jew b'rabta ma' il-Kuntratt.

9. Force majeure.Il-bejjiegħ jirriżerva d-dritt li jiddeferixxi d-data tal-kunsinna jew li jikkanċella l-Kuntratt jew inaqqas il-volum tal-Oġġetti/Servizzi ordnati mix-Xerrej (mingħajr responsabbiltà lejn ix-Xerrej) jekk jiġi evitat jew imdewwem fit-twettiq tan-negozju tiegħu minħabba ċirkostanzi. lil hinn mill-kontroll raġonevoli tiegħu inklużi, mingħajr limitazzjoni, atti ta’ Alla, esproprjazzjoni, konfiska jew rekwiżizzjoni ta’ faċilitajiet jew tagħmir, azzjonijiet governattivi, direttivi jew talbiet, gwerra jew emerġenza nazzjonali, atti ta’ terroriżmu, protesti, rewwixta, kommozzjoni ċivili, nar, splużjoni, għargħar, kundizzjonijiet tat-temp ħżiena, ħżiena jew estremi, inklużi iżda mhux limitati għal maltempata, uragan, tornado, jew sajjetti, diżastri naturali, epidemija, lock-outs, strajks jew tilwim ieħor tax-xogħol (kemm jekk relatat mal-forza tax-xogħol ta' xi parti jew le), jew restrizzjonijiet jew dewmien li jaffettwaw it-trasportaturi jew inabbiltà jew dewmien fil-kisba ta’ provvisti ta’ materjali adegwati jew addattati, xogħol, fjuwil, utilitajiet, partijiet jew makkinarju, nuqqas li tinkiseb xi liċenzja, permess jew awtorità, regolamenti ta’ importazzjoni jew esportazzjoni, restrizzjonijiet jew embargos.

10. Proprjetà Intellettwali.Id-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali fil-prodotti/materjali żviluppati mill-Bejjiegħ, b'mod indipendenti jew max-Xerrej, relatati mas-Servizzi għandhom ikunu proprjetà tal-Bejjiegħ.

11. Ġenerali.Kull dritt jew rimedju tal-Bejjiegħ taħt il-Kuntratt huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt jew rimedju ieħor tal-Bejjiegħ sew jekk taħt il-Kuntratt jew le.Jekk xi dispożizzjoni tal-Kuntratt tinstab minn xi qorti, jew korp simili li hija kompletament jew parzjalment illegali, invalida, nulla, annullabbli, mhux infurzabbli jew mhux raġonevoli għandha sal-punt ta’ tali illegalità, invalidità, nullità, annullabbiltà, ininfurzabbiltà jew mhux raġonevoli. meqjusa separati u l-bqija tad-dispożizzjonijiet tal-Kuntratt u l-bqija ta’ dik id-dispożizzjoni għandhom jibqgħu fis-seħħ u fis-seħħ.Nuqqas jew dewmien mill-Bejjiegħ fl-infurzar jew l-infurzar parzjali ta' kwalunkwe dispożizzjoni tal-Kuntratt m'għandux jiġi interpretat bħala rinunzja ta' xi wieħed mid-drittijiet tiegħu taħtu.Il-Bejjiegħ jista' jassenja l-Kuntratt jew kwalunkwe parti minnu, iżda x-Xerrej m'għandux ikun intitolat li jassenja l-Kuntratt jew kwalunkwe parti minnu mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tal-Bejjiegħ.Kwalunkwe rinunzja mill-Bejjiegħ ta' kwalunkwe ksur ta', jew kwalunkwe nuqqas taħt, kwalunkwe dispożizzjoni tal-Kuntratt mix-Xerrej m'għandhiex titqies bħala rinunzja ta' kwalunkwe ksur jew nuqqas sussegwenti u m'għandha bl-ebda mod taffettwa termini oħra tal-Kuntratt.Il-partijiet tal-Kuntratt m'għandhomx l-intenzjoni li kwalunkwe terminu tal-Kuntratt għandu jkun infurzabbli bis-saħħa tal-Liġi Kuntrattwali tal-Kuntratti (Drittijiet ta' Partijiet Terzi) tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 2010 minn kwalunkwe persuna li mhix parti għaliha.Il-formazzjoni, l-eżistenza, il-kostruzzjoni, il-prestazzjoni, il-validità u l-aspetti kollha tal-Kuntratt għandhom ikunu rregolati mil-liġi Ċiniża u l-partijiet jissottomettu għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-qrati Ċiniżi.

Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali għax-Xiri ta' Oġġetti u Servizzi

1. APPLIKABILITÀ TAL-KUNDIZZJONIJIET.Dawn il-kundizzjonijiet għandhom japplikaw għal kwalunkwe ordni mqiegħda mix-Xerrej (“Ordni”) għall-provvista ta’ oġġetti (“Oġġetti”) u/jew provvista ta’ servizzi (“Servizzi”), u flimkien ma’ termini fuq il-wiċċ tal-Ordni, huma l- termini biss li jirregolaw ir-relazzjoni kuntrattwali bejn ix-Xerrej u l-Bejjiegħ fir-rigward tal-Oġġetti/Servizzi.Kundizzjonijiet alternattivi fil-kwotazzjoni, fatturi, rikonoxximenti jew dokumenti oħra tal-Bejjiegħ għandhom ikunu nulli u bla effett.L-ebda varjazzjoni fit-termini tal-Ordni, inklużi mingħajr limitazzjoni dawn it-termini u kundizzjonijiet, m'għandha tkun vinkolanti lix-Xerrej sakemm ma jkunx miftiehem bil-miktub mir-rappreżentant awtorizzat tax-Xerrej.

2. XIRI.L-Ordni tikkostitwixxi offerta mix-Xerrej biex tixtri l-Oġġetti u/jew Servizzi speċifikati hemmhekk.Ix-xerrej jista' jirtira tali offerta fi kwalunkwe ħin b'avviż lill-Bejjiegħ.Il-Bejjiegħ għandu jaċċetta jew jirrifjuta l-Ordni fil-perjodu taż-żmien speċifikat fih b'avviż bil-miktub lix-Xerrej.Jekk il-Bejjiegħ ma jaċċettax jew jirrifjutax l-Ordni mingħajr kundizzjonijiet f'dak il-perjodu ta' żmien, din għandha tiskadi u tiddetermina fl-aspetti kollha.Ir-rikonoxximent tal-bejjiegħ, l-aċċettazzjoni tal-ħlas jew il-bidu tal-prestazzjoni għandhom jikkostitwixxu l-aċċettazzjoni mhux kwalifikata tiegħu tal-Ordni.

3. DOKUMENTAZZJONI.Fatturi u dikjarazzjonijiet mill-Bejjiegħ għandhom jiddikjaraw separatament ir-rata tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), l-ammont iċċarġjat, u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-Bejjiegħ.Il-bejjiegħ għandu jipprovdi noti ta' pariri mal-Oġġetti, li jiddikjaraw in-numru tal-Ordni, in-natura u l-kwantità tal-Oġġetti, u kif u meta l-Oġġetti ntbagħtu.Il-kunsinni kollha tal-Oġġetti lix-Xerrej għandhom jinkludu nota tal-ippakkjar, u, fejn xieraq, "Ċertifikat ta' Konformità", kull wieħed juri n-numru tal-Ordni, in-natura u l-kwantità tal-Oġġetti (inklużi n-numri tal-partijiet).

4. PROPRJETÀ TA' XERREJ.Ix-xejriet, id-dies, il-forom, l-għodda, it-tpinġijiet, il-mudelli, il-materjali u l-oġġetti l-oħra kollha fornuti mix-Xerrej lill-Bejjiegħ għall-finijiet tat-twettiq ta’ Ordni għandhom jibqgħu l-proprjetà tax-Xerrej, u għandhom ikunu għar-riskju tal-Bejjiegħ sakemm jiġu rritornati lix-Xerrej.Il-Bejjiegħ m'għandux ineħħi l-proprjetà tax-Xerrej mill-kustodja tal-Bejjiegħa, u lanqas ma jippermetti li tintuża (għajr għall-iskop tat-twettiq tal-Ordni), maqbuda jew sekwestrata.

5. TWASSIL.Iż-żmien huwa essenzjali fit-twettiq tal-Ordni.Il-Bejjiegħ għandu jikkunsinna l-Oġġetti lil u/jew iwettaq is-Servizzi fil-fond speċifikat fl-Ordni fid-data tal-kunsinna murija fuq l-Ordni jew qabel, jew jekk l-ebda data ma tkun speċifikata, fi żmien raġonevoli.Jekk il-Bejjiegħ ma jistax iwassal sad-data miftiehma, il-Bejjiegħ għandu jagħmel tali arranġamenti speċjali ta' kunsinna kif ix-Xerrej jista' jordna, bi spejjeż tal-Bejjiegħ, u tali arranġamenti għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tax-Xerrej taħt l-Ordni.Ix-xerrej jista' jitlob il-posponiment tal-kunsinna tal-Oġġetti u/jew it-twettiq tas-Servizzi, f'liema każ il-Bejjiegħ għandu jirranġa għal kwalunkwe ħażna sigura meħtieġa għar-riskju tal-Bejjiegħ.

6. PREZZIJIET U ĦLAS.Il-prezz tal-Oġġetti/Servizzi għandu jkun kif iddikjarat fl-Ordni u għandu jkun eskluż minn kwalunkwe VAT applikabbli (li għandha titħallas mix-Xerrej għal kull fattura tal-VAT), u inklużi l-ħlasijiet kollha għall-ippakkjar, l-ippakkjar, it-trasport bil-baħar, l-assigurazzjoni, dazji, jew imposti (minbarra l-VAT).Ix-xerrej għandu jħallas għall-Oġġetti/Servizzi kkonsenjati fi żmien 60 jum minn meta jirċievi fattura valida tal-VAT mingħand il-Bejjiegħa, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fl-Ordni, sakemm il-Oġġetti/Servizzi jkunu ġew ikkunsinnati u aċċettati mingħajr kundizzjonijiet mix-Xerrej.Anke fejn ix-Xerrej ikun għamel ħlas, ix-Xerrej jirriserva d-dritt li jirrifjuta, fi żmien raġonevoli wara li jkunu ġew fornuti lix-Xerrej, l-Oġġetti/Servizzi kollha jew parti minnhom, jekk ma jikkonformawx fl-aspetti kollha mal-Ordni, u f'każ bħal dan, il-Bejjiegħ għandu, fuq talba, jirrifondi l-flus kollha mħallsa minn jew f'isem ix-Xerrej fir-rigward ta' tali Oġġetti/Servizzi u jiġbor kwalunkwe Oġġetti rrifjutati.

7. GĦADDI TA' RISKJU/TITOLU.Mingħajr ma jiġu affettwati d-drittijiet tax-Xerrej li jirrifjuta l-Oġġetti, it-titolu f'Oġġetti għandu jgħaddi lix-Xerrej mal-kunsinna.Ir-riskju fl-Oġġetti għandu jgħaddi biss lix-Xerrej meta jiġi aċċettat mix-Xerrej.Jekk l-Oġġetti jiġu rrifjutati mix-Xerrej wara l-ħlas għalihom, it-titolu f'din il-Merkanzija għandu jerġa' lura lill-Bejjiegħ biss malli jirċievi x-Xerrej rifużjoni sħiħa tas-somma mħallsa għal tali Oġġetti.

8. ITTESTJAR U SPEZZJONI.Ix-xerrej jirriserva d-dritt li jittestja/jispezzjona l-Oġġetti/Servizzi qabel jew malli jirċievi l-kunsinna tal-istess.Il-Bejjiegħ, qabel il-kunsinna tal-Oġġetti/Servizzi, għandu jwettaq u jirreġistra dawk it-testijiet/ispezzjonijiet li x-Xerrej jista' jeħtieġ, u jipprovdi lix-Xerrej mingħajr ħlas b'kopji ċċertifikati tar-rekords kollha meħuda minnhom.Mingħajr ma jillimita l-effett tas-sentenza preċedenti, jekk standard Brittaniku jew Internazzjonali japplika għall-Oġġetti/Servizzi, il-Bejjiegħ għandu jittestja/jispezzjona l-Oġġetti/Servizzi rilevanti f'konformità stretta ma 'dak l-istandard.

9. SOTTKUNTRATTI/ASSENJAZZJONI.Il-bejjiegħ m'għandux jissottokuntratta jew jassenja xi parti minn din l-Ordni mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tax-Xerrej.Ix-xerrej jista' jassenja l-benefiċċji u l-obbligi taħt din l-Ordni lil kull persuna.

Xiri

10. GARANZIJI.Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u l-impenji kollha min-naħa tal-Bejjiegħ u d-drittijiet u r-rimedji kollha tax-Xerrej, espressi jew impliċiti bil-liġi komuni jew l-istatut għandhom japplikaw għall-Ordni, inklużi iżda mhux limitati għall-idoneità għall-iskop, u l-kummerċjabilità, fuq il-bażi li l-Bejjiegħ għandu avviż sħiħ tal-għanijiet li għalihom ix-Xerrej jeħtieġ l-Oġġetti/Servizzi.Il-Merkanzija għandha tikkonforma ma 'speċifikazzjonijiet/dikjarazzjonijiet magħmula mill-Bejjiegħ, u l-kodiċi ta' prattika, linji gwida, standards u rakkomandazzjonijiet rilevanti kollha magħmula minn assoċjazzjonijiet tal-kummerċ jew korpi oħra inklużi l-Istandards Brittaniċi u Internazzjonali applikabbli kollha, u jkunu skont l-aħjar prattiki tal-industrija.L-oġġetti għandhom ikunu ta 'materjali tajbin u sodi u xogħol ta' l-ewwel klassi, ħielsa minn kull difett.Is-servizzi għandhom jiġu fornuti bil-ħila u l-kura xierqa kollha, u fuq il-bażi li l-Bejjiegħ jipprevedi ruħu li huwa espert f'kull aspett tat-twettiq tal-Ordni.Il-bejjiegħ jiggarantixxi speċifikament li għandu d-dritt li jgħaddi titolu fil-Merkanzija, u li l-Oġġetti huma ħielsa minn kwalunkwe ħlas, rahan, piż jew dritt ieħor favur kwalunkwe parti terza.Il-garanziji tal-bejjiegħ għandhom iseħħu għal 18-il xahar mill-kunsinna tal-Oġġetti, jew it-twettiq tas-Servizzi.

11. INDENNIZZJI.Il-bejjiegħ għandu jiddefendi u jindennizza lix-Xerrej minn u kontra kwalunkwe telf, pretensjoni u spejjeż (inklużi l-miżati tal-avukati) li jirriżultaw minn:

(a) kwalunkwe korriment personali jew ħsara lill-proprjetà kkawżata mill-Bejjiegħ, l-aġenti, l-impjegati jew l-impjegati tiegħu jew mill-Oġġetti u/jew Servizzi;u

(b) kwalunkwe ksur ta' kwalunkwe dritt ta' proprjetà intellettwali jew industrijali relatat mal-Oġġetti u/jew Servizzi, minbarra fejn tali ksur ikun relatat ma' disinn ipprovdut biss mix-Xerrej.

Fil-każ ta’ kwalunkwe telf/talba/spejjeż li jirriżultaw taħt (b), il-Bejjiegħ għandu, bi spejjeż tiegħu u l-għażla tax-Xerrej, jew jagħmel il-Oġġetti li ma jiksirux, jibdilhom b’Oġġetti kompatibbli li ma jiksrux jew jirrifondi kompletament l-ammonti mħallsa minn Xerrej fir-rigward tal-Oġġetti li jiksru.

12. TERMINAZZJONI.Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt jew rimedji li għalihom jista’ jkun intitolat, ix-Xerrej jista’ jtemm l-Ordni b’effett immedjat mingħajr ebda responsabbiltà fil-każ ta’ xi wieħed minn dawn li ġejjin: (a) Il-bejjiegħ jagħmel kwalunkwe arranġament volontarju mal-kredituri tiegħu jew isir suġġett għal ordni ta' amministrazzjoni, ifalli, tidħol f'likwidazzjoni (minbarra għall-finijiet ta' amalgamazzjoni jew rikostruzzjoni);(b) garanzija tieħu pussess ta' jew jinħatar għall-assi jew l-impriżi kollha jew parti minnhom kollha tal-Bejjiegħ;(c) Il-Bejjiegħ jikkommetti ksur tal-obbligi tiegħu taħt l-Ordni u jonqos milli jirrettifika tali ksur (fejn rimedjabbli) fi żmien tmienja u għoxrin (28) jum minn meta jirċievi avviż bil-miktub mingħand ix-Xerrej li jeħtieġ rimedju;(d) Il-bejjiegħ jieqaf jew jhedded li jieqaf milli jwettaq in-negozju jew isir insolventi;jew (e) Ix-Xerrej jifhem b'mod raġonevoli li kwalunkwe mill-avvenimenti msemmija hawn fuq waslu biex iseħħu fir-rigward tal-Bejjiegħ u jinnotifika lill-Bejjiegħ b'dan.Barra minn hekk, ix-Xerrej għandu jkun intitolat li jtemm l-Ordni fi kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni billi jipprovdi avviż bil-miktub ta' għaxart (10) ijiem lill-Bejjiegħ.

13. KONFIDDENZJALITÀ.Il-bejjiegħ m'għandux, u għandu jiżgura li l-impjegati, l-aġenti u s-sottokuntratturi tiegħu ma jużawx jew jiżvelaw lil xi parti terza, kwalunkwe informazzjoni relatata man-negozju tax-Xerrej, inklużi iżda mhux limitati għal speċifikazzjonijiet, kampjuni u tpinġijiet, li jistgħu jsiru magħrufa minn Bejjiegħ permezz tal-eżekuzzjoni tiegħu tal-Ordni jew mod ieħor, ħlief biss li tali informazzjoni tista' tintuża kif meħtieġ għat-twettiq xieraq tal-Ordni.Mat-tlestija tal-Ordni, il-Bejjiegħ għandu jirritorna u jikkunsinna lix-Xerrej minnufih dawk l-oġġetti kollha u l-kopji tal-istess.Il-bejjiegħ m'għandux, mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tax-Xerrej, juża l-isem jew it-trademarks tax-Xerrej b'rabta mal-Ordni, jew jiżvela l-eżistenza tal-Ordni fi kwalunkwe materjal ta' pubbliċità.

14. KUNTRATI TAL-GVERN.Jekk ikun iddikjarat fuq il-wiċċ tal-Ordni li huwa b'risq kuntratt imqiegħed max-Xerrej minn Dipartiment tal-Gvern taċ-Ċina, il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi hawnhekk għandhom japplikaw għall-Ordni.Fil-każ li kwalunkwe kundizzjoni fl-Appendiċi tkun f'kunflitt mal-kundizzjonijiet hawnhekk, ta' l-ewwel għandha tieħu preċedenza.Il-Bejjiegħ jikkonferma li l-prezzijiet iċċarġjati taħt l-Ordni ma jaqbżux dawk iċċarġjati għal oġġetti simili kkonsenjati mill-Bejjiegħ taħt kuntratt dirett bejn Dipartiment tal-Gvern taċ-Ċina u l-Bejjiegħ.Referenzi għax-Xerrej fi kwalunkwe kuntratt bejn ix-Xerrej u Dipartiment tal-Gvern taċ-Ċina għandhom jitqiesu li huma referenzi għall-Bejjiegħ għall-finijiet ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet.

15. SUSTANZI PERIKOLUŻI.Il-bejjiegħ għandu javża lix-Xerrej dwar kwalunkwe informazzjoni dwar sustanzi li għandhom ikunu soġġetti għall-Protokoll ta' Montreal, li jista' jkun is-suġġett tal-Ordni.Il-bejjiegħ għandu jikkonforma mar-regolamenti applikabbli kollha li jikkonċernaw sustanzi perikolużi għas-saħħa, u jipprovdi lix-Xerrej b'din l-informazzjoni dwar dawn is-sustanzi forniti taħt l-Ordni kif ix-Xerrej jista' jeħtieġ għall-iskop li jwettaq l-obbligi tiegħu taħt dawn ir-regolamenti, jew biex b'xi mod ieħor jiżgura li x-Xerrej ikun konxju ta' kwalunkwe prekawzjonijiet speċjali meħtieġa biex jiġi evitat li tiġi pperikolata s-saħħa u s-sigurtà ta’ kwalunkwe persuna meta tirċievi u/jew tuża l-Oġġetti.

16. LIĠI.L-Ordni għandha tkun irregolata mil-Liġi Ingliża, u ż-żewġ Partijiet għandhom jissottomettu ruħhom għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-Qrati Ċiniżi.

17. ĊERTIFIKAZZJONI TA' ORIĠINI;KONFORMITÀ TAL-MINERALI TAL-KONFLITTI.Il-Bejjiegħ għandu jipprovdi lix-Xerrej b'ċertifikat tal-oriġini għal kull waħda mill-Oġġetti mibjugħa hawn taħt u tali ċertifikat għandu jindika r-regola tal-oriġini li l-Bejjiegħ uża biex jagħmel iċ-ċertifikazzjoni.

18. ĠENERALI.L-ebda rinunzja mix-Xerrej ta' kwalunkwe ksur tal-Ordni mill-Bejjiegħ ma għandha titqies bħala rinunzja ta' kwalunkwe ksur sussegwenti mill-Bejjiegħa tal-istess dispożizzjoni jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra.Jekk xi dispożizzjoni tagħha hija miżmuma minn awtorità kompetenti bħala invalida jew mhux infurzabbli kompletament jew parzjalment, il-validità tad-dispożizzjonijiet l-oħra m'għandhiex tiġi affettwata.Klawsoli jew dispożizzjonijiet oħra espressi jew impliċiti biex jibqgħu ħajjin l-iskadenza jew it-terminazzjoni għandhom jibqgħu ħajjin inklużi dawn li ġejjin: klawsoli 10, 11 u 13. L-avviżi li jridu jiġu nnotifikati hawn taħt għandhom ikunu bil-miktub u jistgħu jiġu kkunsinnati bl-idejn, mibgħuta bil-posta tal-ewwel klassi, jew mibgħuta. permezz ta’ trasmissjoni bil-faks fl-indirizz tal-parti l-oħra li tidher fl-Ordni jew kwalunkwe indirizz ieħor notifikat bil-miktub minn żmien għal żmien mill-partijiet.